ฟรี ตั้งชื่อมงคล

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ค้นหาชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง สำหรับผู้ที่ต้องการตั้งชื่อบุตรสาว บุตรชาย ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่ ชื่ออันเป็นสิริมงคล ชื่อที่ออกแบบตามวัน เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์การตั้งชื่อ โหราศาสตร์โบราณ
ค้นพบ 26 ชื่อมหามงคล
คัมภีร์สุริยยาตร์โหราศาสตร์ไทยโบราณ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
จารุกิตติ์ CHARUKIT จา-รุ-กิด มีชื่อเสียงดีงาม
ปิยทัศน์ PIYATHAT ปิ-ยะ-ทัด ดูน่ารัก
ปรมภัค PARAMAPHAK ปะ-ระ-มะ-พัก มีเกียรติที่ดีเยี่ยม
ลักษณ์นรี LAKNAREE ลัก-นะ-รี หญิงผู้มีลักษณะดี
ฤดีนาถ RUEDINAT รึ-ดี-นาด ผู้เป็นที่พึ่งที่ยินดี , ผู้มีใจเอื้อเฟื้อ
จิรชีพ CHIRACHIP จิ-ระ-ชีบ ผู้มีอายุยืนยาว , อายุยืนนาน
ฉมา CHAMA ฉะ-มา แผ่นดิน
พิรุฬห์ภพ PHIRUNPHOP พิ-รุน-พบ ชาติกำเนิดเป็นผู้เจริญ
ลลิตพรรณ LALITPHAN ละ-ลิด-พัน ผู้มีผิวพรรณงามน่ารัก
ชโยวัฒน์ CHAYOWAT ชะ-โย-วัด ผู้มีชัยชนะและความเจริญ
ชวัลวรรธน์ CHAWANWAT ชะ-วัน-วัด ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
ชระมน CHRAMON ชระ-มน หญิงผู้มีใจอันบริสุทธิ์
อรรถเศรษฐ์ ATTHASET อัด-ถะ-เสด ดีเลิศในสิ่งที่เป็นประโยชน์
ฉันท์รุจา CHANRUCHA ฉัน-รุ-จา รุ่งเรืองยินดี
ธิติรัตน์ THITIRAT ทิ-ติ-รัด แก้วแห่งความเพียร
ทิพย์วิภา THIPWIPHA ทิบ-วิ-พา รัศมีแห่งเทวดาที่งดงาม
ชุมพล CHUMPHON ชุม-พน กำลังพลซี่งมารวมจากที่ต่างๆ
ศุภสุดา SUPPHASUDA สุบ-พะ-สุ-ดา ธิดาผู้ดีงาม
นิศมา NITSAMA นิด-สะ-มา ผู้สงบสุข
ศานต์ธิษณ์ SANTHIT สาน-ทิด ผู้ฉลาดที่รักความสงบ
ผโลทัย PHALOTHAI ผะ-โล-ไท ลาภ กำไร ความปีติ
ธนาพันธ์ THANAPHAN ทะ-นา-พัน ผู้รวบรวมทรัพย์
ปัณณธร PANNATHORN ปัน-นะ-ทอน ผู้มีความรู้ , ความฉลาด
พันธ์วิรา PHANWIRA พัน-วิ-รา ผู้ผูกพันกับความกล้าหาญ
จรรยภรณ์ CHANYAPHON จัน-ยะ-พอน ผู้มีจริยธรรมเป็นอาภรณ์
พิมลกันย์ PHIMONKAN พิ-มน-กัน หญิงงามบริสุทธิ์

ทำนายความฝัน


ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ